0 bình luận
Đăng bởi: Quản trị viên

Sau khi khách hàng Gọi điện trao đổi công việc liên quan đến việc Lập vi bằng và hẹn Thừa phát lại, trước khi tiến hành lập vi bằng thì Khách hàng Điền thông tin vào Phiếu Yêu cầu lập vi bằng theo Biểu mẫu dưới đây:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU YÊU CẦU LẬP VI BẰNG

Kính gửi:   VĂN PHÒNG THỪA PHÁT  LẠI HƯNG YÊN

I. Người yêu cầu lập vi bằng:

1.            Ông/ Bà .............................................. Sinh năm:.....................................

-               CMTND/CCCD số: ............................. cấp ngày: .....................................

Nơi cấp:.............................................................................................................

-               Hộ khẩu thường trú:...................................................................................

-               Điện thoại: .......................................... E-mail:.........................................

2.            Ông/ Bà .............................................. Sinh năm:.....................................

-               CMTND/CCCD số: ............................. cấp ngày: .....................................

Nơi cấp:.............................................................................................................

-               Hộ khẩu thường trú:...................................................................................

-               Điện thoại: .......................................... E-mail:.........................................

Hiện nay cả hai ông/ bà cùng có Hộ khẩu thường trú tại: ............................

.......................................................................................................................

Yêu cầu: Tiến hành lập vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi sau đây:

Lập “………………Biên bản giao nhận tiền…………………..”

Thời gian lập vi bằng: Ngày ……/……/2020

Địa điểm lập vi bằng: …………………………………………..

II. Các giấy tờ nộp kèm theo phiếu này gồm có:

1.            ................................................................................................................

2.             ...............................................................................................................

3.            ................................................................................................................

4.            ................................................................................................................

5.            ................................................................................................................

Tôi đề nghị cấp: ...........(…….) bản sao vi bằng

Thời gian nhận phiếu: …………………………, ngày ……/……./………

Người nhận phiếu

Ký, ghi rõ họ tên

Người nộp phiếu

Ký, ghi rõ họ tên

 

                         

dịch vụ bảo vệ, công ty bảo vệ, đại dương long

----------------------------------------

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn Lập vi bằng cũng như các Dịch vụ pháp lý khác có thể lựa chọn liên hệ theo một trong các hình thức sau đây:

Để tìm hiểu về Vi bằng, chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Văn phòng Thừa phát lại, cũng như Thừa phát lại Quý khách có thể tham khảo các bài viết sau:

  1. Thừa phát lại và nghề thừa phát lại?
  2. Vi bằng là gì? Giá trị pháp lý của Vi bằng?
  3. Đăng ký lập vi bằng bằng cách nào? Các loại vi bằng phổ biến?
  4. Vi bằng phổ biến liên quan đến Bất động sản!
  5. Xác minh truy tìm tài sản phục vụ thi hành ánTin liên quan